Dekra Slovensko

Stratil som technický preukaz. Čo mám robiť?

Strata malého technického preukazu alebo strata veľkého technického preukazu rozhodne nie je dôvodom, na paniku. Na všetko existuje možné riešenie, a to platí aj v tomto prípade. Poradíme vám, aký je postup pri strate technického preukazu a aké doklady je potrebné mať pri sebe na vyriešenie tohto problému.

Stratili ste veľký i malý technický preukaz?V prípade, že ste stratili oba technické preukazy, inak povedané osvedčenie o evidencií vozidla časť prvá a časť druhá, je pravdepodobné, že ste mali tieto preukazy uložené vo vašom aute spoločne na jednom mieste.

To je bohužiaľ častá chyba.

Veľký technický preukaz si treba bezpečne uložiť doma.

Je výlučne zakázané mať ho v aute, nakoľko tento preukaz je určený na úradný styk. Určite túto informáciu neberte na ľahkú váhu. Polícia má v prípade zistenia, že máte tento doklad pri sebe právo vás pokutovať.

Poďme sa ale konkrétne pozrieť na riešenie problému, akým je strata technického preukazu.

Čo by ste mali urobiť po strate, prípadne ako si vybaviť nový technický preukaz?

V prípade straty alebo odcudzenia, poškodenia či dokonca zničenia malého, alebo veľkého technického preukazu ste povinný túto situáciu bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru policajného zboru, zvyčajne v blízkosti miesta vášho trvalého bydliska.

Vašou nasledujúcou zastávkou bude Okresný dopravný inšpektorát v okolí vášho bydliska, kde musíte túto skutočnosť nahlásiť Podáte si písomnú žiadosť o vydanie nového technického preukazu z vyššie uvedených dôvodov.

K tejto žiadosti je potrebné doložiť doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia na útvare policajného zboru a to takým spôsobom, že podáte čestné vyhlásenie o strate technického preukazu. Taktiež je potrebné doložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia, ktorý musí byť pozitívny, čo znamená, že vozidlo musí byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Tento posudok nesmie byť starší ako 30 dní. Ďalším dokladom je potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP), štandardne je to biela karta medzi dokladmi, ktoré nosíte vo vozidle a v neposlednom rade, samozrejme, aj platný doklad totožnosti.

Koho všetkého môžete požiadať o duplikát technického preukazu a jeho vydanie?

Môže to byť výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý vám technický preukaz vydal. Tento výrobca, prípadne zástupca výrobcu je oprávnený vám vydať duplikát len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu.

Druhou možnosťou je Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý taktiež môže tento technický preukaz vydať. Rovnako ak výrobca alebo zástupca výrobcu zanikol, prípadne už neexistuje a nemá vám kto vydať duplikát vášho technického preukazu, vydá vám ho Okresný úrad. Aj v tomto prípade je Okresný úrad oprávnený vydať vám duplikát len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu.

Kto vám duplikát naozaj vydá?

Duplikát vášho technického preukazu vám vystaví a vydá Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa sídla alebo trvalého pobytu na základe vašej podanej žiadosti.

Okresný úrad si však pred vystavením duplikátu technického preukazu vozidla musí vyžiadať súhlas na vystavenie tohto duplikátu, a to priamo od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a taktiež aj od štátneho dopravného úradu. V prípade, ak sa váš typ motorového vozidla nachádza v archíve schválení, na základe tohto dôkazu vám ministerstvo udelí súhlas na vystavenie duplikátu technického osvedčenia vozidla.

Koľko vás to bude celé stáť?

Poplatok za vystavenie duplikátu vášho technického preukazu je vo výške 6 eur za každý jeden doklad, teda v prípade straty oboch by ste zaplatili 12 eur. Okrem toho je taktiež možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie, ktoré sa realizuje do 2 pracovných dní. V takomto prípade je poplatok stanovený vo výške 30 eur. Táto možnosť je platná len v prípade vydávania čipových kariet osvedčenia o evidencií.