Dekra Slovensko

Znalecké posudky, expertízy a obhliadky

DEKRA Slovensko  s.r.o. je znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900274. Svoju činnosť vykonáva pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby.

odbor:     030000 - Cestná doprava
odvetvie: 030100 - Technický stav cestných vozidiel
odvetvie: 030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

 • znalecký posudok vo veci výpočtu hodnoty cestného vozidla
 • znalecký posudok vo veci výpočtu výšky škody na cestnom vozidle
 • znalecký posudok vo veci posúdenia príčiny poškodenia cestného vozidla, resp. jeho častí
 • znalecký posudok vo veci posúdenia technického stavu cestného vozidla
 • znalecký posudok vo veci posúdenia kvality, resp. rozsahu vykonanej opravy
 • obhliadky vozidiel po škodových udalostiach
 • obhliadky vozidiel pred vstupom do poistenia
 • preverenie pôvodnosti identifikátorov
 • výpočet nákladov na opravu vozidla
 • stanovenie prijateľného spôsobu opravy vozidla
 • stanovenie hodnoty vozidla pred vstupom do poistenia
 • preberanie vozidiel po ukončení operatívneho leasingu, resp. krátkodobého prenájmu
 • certifikácia vozidiel DEKRA pečať - odkaz pre overenie certifikátu DEKRA pečať PEUGEOT certifikované jazdené vozidlá:
  www.vxportal.net/VEP/dsc.php
 • stroje a strojové zariadenia
 • služby pre leasingové a poisťovacie spoločnosti
 • konzultácie v odbore vykonávaných činností pre fyzické a právnické osoby
 • meranie kontrolných bodov karosérie
 • diagnostika riadiacich jednotiek

Objednanie vozidla na odovzdanie po ukončení operatívneho leasingu

Kontakt:

Ing. Tomáš Korbeľ
Oddelenie znalectva
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

tel.: 02/64 28 69 59
       02/64 28 61 53
       02/63 53 23 24
e-mail: znalec@dekra.com