Posúdenie technického stavu cestného vozidla

Posúdenie technického stavu cestného vozidla

(nepoškodené vozidlá, ale aj poškodené vozidlá)

DEKRA Slovensko, už od svojho vzniku v roku 1995 ešte pod menom SLOVDEKRA, vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť v odbore cestná doprava.
Na základe zápisu v zozname znalcov evidovanom na Ministerstve spravodlivosti SR vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť v odbore 030000 – Cestná doprava:
  • odvetvie 030100 – Technický stav cestných vozidiel
  • odvetvie 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Príklady z našej činnosti:

  • Zdokumentovanie technického stavu cestného vozidla - zhotovenie fotodokumentácie a spísanie zápisu o technickom stave vozidla.
  • Stanovenie výšky škody na vozidle a hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovenia výšky poistného plnenia po škodovej udalosti.
  • Určenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni, pri reklamácii po oprave vozidla a podobne.
  • Výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla
  • Zistenie príčiny poruchy, alebo poškodenia vozidla
  • Posúdenie spôsobu opravy vozidla, posúdenie primeranosti účtovaných nákladov na opravu vozidla
  • Posúdenie technického stavu cestného vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po vykonaní opravy vozidla
  • Transferové oceňovanie
Oddelenie znalectva nevykonáva obhliadky pri ukončení operatívneho leasingu. Ak máte záujem kontaktovať naše oddelenie pre obhliadky, prejdite na našu stránku Preberanie vozidiel po leasingu .