Kontrola originality

Kontrola originality vozidla je proces, ktorý zahŕňa meranie a nedeštruktívne skúmanie s cieľom odhaliť známky neoprávnených zásahov do identifikátorov, konštrukcie alebo dokladov vozidla.

Pri kontrole originality sa overujú identifikátory vozidla, ako sú VIN a ďalšie označenia, komponenty, ktoré potvrdzujú identitu vozidla v súlade s jeho dokladmi, a ich originalita a pravosť. Zároveň sa vyhodnocujú údaje z príslušných informačných systémov.
Účelom kontroly originality je overenie, či je vozidlo spôsobilé na jazdu po cestných komunikáciách. Výsledky tejto kontroly sa zapisujú do informačného systému a Odborného posudku o kontrole originality.

Aké doklady sú potrebné pri kontrole originality?

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška MDV SR č. 139/2018 §36:
(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie kontroly originality okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o
Vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
  • osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru
  • doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla, ktorý sa predkladá pri výmene karosérie vozidla alebo rámu vozidla
  • doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 34 ods. 11 písm. b) a c) zákona, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo, na ktorom je vykonaná hromadná prestavba typu vozidla
  • rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré sa predkladá, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla
Jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel
Jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla
Jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel
Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel pred opätovným schválením na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona
Dodatočne schvaľované vozidlo podľa § 31 zákona
Vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel
Vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené
Dezinfekcia vozidla