Protikorupčné ciele

Preambula

Chceme zabrániť úplatkom a korupcii a zaviesť preto do súčasného manažérskeho systému riadenia tento systém riadenia proti korupcii. Jeho ciele sú merateľné, dosiahnuteľné, monitorované a zverejnené. Tento systém proti korupcii pobeží popri platných smerniciach o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Medzi základné ciele radíme pochopenie významu čestnej práce, dodržiavanie princípu nekorupcie zamestnancami a ich osobnej angažovanosti v boji proti korupcii. Vyhodnotenie plnenia cieľov bude vykonávané priebežne a podľa dohodnutých termínov. Pri nesplnení cieľov budú stanovené opatrenia a sankcie, plnenie cieľov budeme dokumentovať a budeme o stave cieľov informovať.

1. Záväzok voči spoločníkom

a) zaväzujeme sa podnikať v súlade so zákonom, dobrými mravmi a záujmami spoločníkov,
b) zaväzujeme sa ochrániť majetok spoločníkov a prijímame zodpovednosť za ochranu dobrého mena spoločnosti,
c) zaväzujeme sa informovať svojich spoločníkov pravidelne a pravdivo o skutočnom hospodárskom stave, dosiahnutých výsledkoch a stratégii ďalšieho rozvoja spoločnosti,
d) zaväzujeme sa poskytovať presné a pravdivé účtovné správy,
e) budeme sa vyhýbať rizikovým obchodným a podnikateľským kontaktom, kontraktom a transakciám.

2. Ciele spoločnosti proti korupcii

a) identifikujeme systematicky všetky korupčné riziká na všetkých úrovniach a pozíciách vo firme,
b) zvýšime povedomie o korupcii aktivizovaním protikorupčného správania a konania zamestnancov,
c) nastavíme také podmienky pre nahlasovanie podozrení z korupcie, ktoré nebudú vyvolávať obavy z odvetných opatrení,
d) zvýšime povedomie obchodných partnerov a tretích strán o možnostiach ochrany oznamovateľov korupčnej činnosti.
Táto smernica nadobúda platnosť dňom 31.01.2020