Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, keď využívate naše online ponuky a služby, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.
Všade, kde spoločnosť DEKRA spracúva osobné údaje, sa takéto spracúvanie vykonáva na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Spracovanie osobných údajov

Zodpovedný orgán

DEKRA SE
Handwerkstr. 15
70565 Stuttgart

Návšteva našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu vášho počítača, aby sme mohli do vášho počítača odoslať obsah našej webovej stránky, ktorú ste navštívili (napr. texty, obrázky a súbory poskytnuté na stiahnutie atď.) (porovnaj čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Tieto údaje spracúvame aj na identifikáciu a stíhanie prípadného zneužitia. Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. V tejto súvislosti je naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov zabezpečenie riadneho fungovania našej webovej lokality a obchodov uskutočňovaných prostredníctvom webovej lokality.

Ďalšie účely

Spracúvame aj osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov v rozsahu potrebnom na účely uvedené v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Pokiaľ spracúvame vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely prijatia a spracovania vášho dopytu, stretnutia alebo objednávky (newslettera), ste zmluvne zaviazaní poskytnúť nám tieto údaje. Bez týchto údajov nie sme schopní spracovať vašu požiadavku.
V prípade, že ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov (porovnaj čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase do času odvolania súhlasu.

Kontakt prostredníctvom formulárov

V rámci kontaktu so spoločnosťou DERA (napr. prostredníctvom formulárov alebo a-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Na našej webovej lokalite poskytujeme formuláre na rôzne požiadavky, ako sú kontakt so spoločnosťou DEKRA, formuláre na zadanie zákazky, formuláre na rezervácie, formuláre na vytvorenie ponúk, formuláre na odber noviniek a iné (napr. na objednanie informačných materiálov).
Ktoré údaje sa v rámci jednotlivých formulárov zhromažďujú, je zrejmé z príslušného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú len na účely odpovede na vašu žiadosť, ako aj na kontaktnú, a teda technickú správu údajov. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem na zodpovedaní vašej žiadosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je cieľom vášho kontaktu uzavretie zmluvy, platí čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR platí aj pre spracovanie údajov. Vaše údaje budú po ukončení spracovania vašej žiadosti vymazané. Spracovanie sa ukončí hneď, ako sa príslušná záležitosť definitívne objasní a ak proti tomu nie sú žiadne právne požiadavky na uchovávanie údajov.

Prenos tretím stranám

Vaše údaje spravidla prenášame príslušnej spoločnosti DEKRA, kde sa spracúvajú na účely poskytovania vami požadovaných služieb a podpory.
To znamená, že informácie môžu spracúvať aj iné právne subjekty skupiny DEKRA. Takéto spracúvanie je však obmedzené na rozsah, ktorý je potrebný na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na ktoré musí iný právny subjekt konajúci ako poskytovateľ služieb/spracovateľ postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa.
Títo poskytovatelia služieb / spracovatelia sú viazaní pokynmi. Vzhľadom na to podliehajú našim požiadavkám, ktoré zahŕňajú spracovanie vašich údajov výlučne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platným zákonom o ochrane údajov. Zmluvne sú najmä povinní zaobchádzať s vašimi údajmi s prísnou dôvernosťou a nesmú spracúvať údaje na iné ako dohodnuté účely.
Prenos údajov spracovateľovi údajov sa uskutočňuje na základe čl. 28 ODS. 1 GDPR.
Vaše údaje nepredávame tretím stranám ani ich inak neposkytujeme na komerčné účely.
Prostredníctvom integrácie externého obsahu (YouTube, Vimeo, Google, Facebook) môžu byť údaje, ako je IP adresa, prehliadač a obsah Javascriptu, pri načítaní stránky odovzdané uvedeným poskytovateľom tretích strán. Ak si neželáte, aby poskytovateľ tretej strany získaval informácie o vás, nesúhlaste so spracovaním súborov cookie pre marketing a sociálne médiá. V dôsledku toho nebudete môcť tieto funkcie na našej webovej stránke používať.
Okrem vyššie uvedeného budeme vaše osobné údaje odovzdávať orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na objasnenie nezákonného používania našich služieb alebo na účely súdneho stíhania. K takémuto prenosu však dôjde len vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití. Prenos vašich údajov sa môže uskutočniť aj v prípade, že to prispeje k presadzovaniu podmienok používania alebo iných dohôd. Máme tiež zákonnú povinnosť poskytovať informácie určitým verejným orgánom na ich žiadosť. Ide o orgány prokuratúry, orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa trestajú pokutou, a finančné orgány.
Prenos týchto údajov je založený na našom oprávnenom záujme bojovať proti zneužívaniu, stíhať trestné činy a zabezpečovať, uplatňovať a vymáhať pohľadávky, pokiaľ nad našimi záujmami neprevažujú vaše práva a záujmy na ochranu vašich osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Plánovaný prenos údajov do tretích krajín

V súčasnosti sa prenos údajov do tretích krajín neplánuje. V opačnom prípade vytvoríme požadované právne podmienky. V súlade s právnymi požiadavkami vás budeme informovať najmä o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov.

Bezpečnosť

Spoločnosť DEKRA prijíma primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré poskytnete spoločnosti DEKRA, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. To platí aj pre všetky zakúpené externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom. Všetky zadané osobné údaje sa počas prenosu šifrujú pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Webová analýza pomocou Matomo

Táto webová lokalita používa na analýzu webu aplikáciu Matomo ( www​.matomo​.org ). Túto službu ponúka poskytovateľ InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo používa malé textové súbory nazývané "cookies", ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Na tento účel sa informácie o používaní uložené v súbore cookie (vrátane IP adresy v skrátenej forme) prenášajú na naše servery a ukladajú sa na účely analýzy používania.
Spoločnosť Matomo neprenáša údaje na žiadny server, ktorý je mimo našej kontroly. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušnou zmenou nastavení prehliadača. Chceli by sme však upozorniť, že vám to môže zabrániť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Právnym základom pre používanie Matomo je písmeno f) čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR. Údaje sa následne spracúvajú za účelom analýzy správania používateľov a vyhodnotenia používania jednotlivých komponentov webovej stránky. Účelom je neustála optimalizácia webovej stránky a jej užívateľská prívetivosť. Tieto účely predstavujú oprávnený záujem v zmysle písmena f) čl. 6 ods. 1 GDPR. Záujem používateľa na ochrane jeho osobných údajov je zabezpečený anonymizáciou IP adresy. Tieto údaje sa v žiadnom okamihu nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa a nespájajú sa so žiadnymi inými údajmi.
Údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na náš účel.
Právo namietať
Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou vašich údajov týkajúcich sa vašej návštevy, ako je uvedené vyššie, máte právo vzniesť námietku.
Súbor cookie na odmietnutie uloženia môžete uložiť kliknutím na nižšie uvedený odkaz. Tento súbor cookie je platný dva roky. Upozorňujeme, že postup odmietnutia budete musieť zopakovať znova, ak vymažete súbory cookie, odstránite súbor cookie s možnosťou odmietnutia alebo ak zmeníte počítač alebo webový prehliadač. Uloženie súboru cookie Matomo Opt-Out

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

V rozsahu, v akom ste udelili svoj súhlas, táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited ("Google"). Toto používanie zahŕňa prevádzkový režim "Universal Analytics". Tento režim umožňuje prepojenie údajov, relácií a interakcií s pseudonymizovaným ID používateľa v rôznych zariadeniach, čo umožňuje analyzovať aktivity používateľa bez ohľadu na zariadenie, ktoré používa.
Služba Google Analytics používa malé textové súbory nazývané "cookies", ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie o používaní webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej lokalite aktívna anonymizácia IP, vaša IP adresa bude najprv anonymizovaná spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Upozorňujeme, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s rozšírením anonymizácie IP na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania adries IP (nazývaného aj maskovanie IP). IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o podmienkach služby a ochrane údajov sú k dispozícii na https://www​.google​.com/analytics/terms/us​.html a/alebo https://policies​.google​.com/?hl=en .
Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je vaše vyhlásenie o súhlase podľa písm. a) čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR. Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o vašich aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky.
Nami odoslané údaje a údaje spojené so súbormi cookie, rozpoznávaním používateľov (napr. User-ID) alebo reklamným ID sa po 26 mesiacoch automaticky vymažú.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti. Môžete tak urobiť zmenou nastavenia prehliadača tak, aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie. Radi by sme vás však upozornili, že takýmto postupom vám môžeme zabrániť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a ich prenosu spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača.
Súbory cookie s možnosťou odhlásenia tiež zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov v rôznych zariadeniach pomocou služby Universal Analytics, musíte sa odhlásiť na všetkých zariadeniach, ktoré používate. Kliknutím sem získate súbor cookie na odhlásenie: Uložiť súbor cookie na odhlásenie z Google Analytics
Okrem toho máte tiež možnosť určiť, ktoré druhy súborov cookie chcete z našej webovej stránky prijať alebo odmietnuť, a to zmenou nastavenia súborov cookie .
Cookies