Čo treba na STK - Príprava vozidla

1. Pravidelná technická kontrola alebo emisná kontrola vyžaduje predložiť:

 • Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej
 • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
 • písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené - zadná fólia NESMIE prekrývať brzdové svetlá

2. Povinná výbava

 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
 • autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť)

3. Čisté vozidlo

 • vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, majú byť umyté a vyčistené

4. Sklá

 • v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety
 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií

5. Osvetlenie

 • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel
 • vozidlá s výbojkovými svetlami musia mať automatické znižovanie stret. svetiel a čistenie svetlometov

6. Klaksón

 • skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

7. Pneumatiky

 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení
 • pneumatiky musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle

8. Brzdy

 • účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní
 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

9. Prevádzkové kvapaliny

 • skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov
 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

10. Identifikácia vozidla

 • údaje o vozidle uvedené v doklade vozidla musia zodpovedať skutočnému stavu vozidla

11. Puklice

 • pred kontrolou demontujte z vozidla puklice

12. Zahriatie motora

 • vozidlo pristavené na Emisnú Kontrolu musí mať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu

13. Kontrola brzdového systému vozidiel s pohonom 4x4

 • kontrola účinnosti brzdového systému vozidiel s pohonom 4x4 sa uskutočňuje jazdnou skúškou.
 • upozorňujeme vodičov, že pri jazdnej skúške dochádza k prudkému zabrzdeniu vozidla, preto je nevyhnutné, aby sa pri tejto skúške vo vozidle nenachádzali predmety (napr. nákup), zariadenia či mechanizmy, ktoré nie sú zabezpečené proti pohybu a mohli by sa následkom prudkého zabrzdenia poškodiť.

14. Ťažné zariadenie

 • v prípade, že vozidlo je vybavené odnímateľným spájacím zariadením, je pri technickej kontrole povinné mať toto zariadenie pripevnené k pevným častiam vozidla.