Nahlasovanie protispoločenského správania

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov predtým, ako nahlásite prípad protispoločenského správania zodpovednému pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov:
DEKRA e.V, DEKRA SE, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart a jeho pridružené spoločnosti, ako príslušné samostatné zodpovedné strany, sú jednotky zodpovedné za ochranu osobných údajov. Ochrana vášho súkromia pri spracúvaní vašich osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám poskytujete, je pre nás najvyššou prioritou. Pred nahlásením prípadu protispoločenského správania príslušnému pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov si pozorne prečítajte tieto informácie o ochrane údajov:
1. Účel systému informátorov
Účelom systému informátorov DEKRA je bezpečne a dôverne prijímať, spracovávať a vyhodnocovať náznaky porušenia zákona a poriadku a smerníc o dodržiavaní pravidiel DEKRA.
2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov a informácií.
Primárnym účelom databázy je zber správ o protispoločenskej činnosti, ako aj ich špecifické spracovanie, vyšetrovanie a spravovanie.
Nahlásenie problému s dodržiavaním predpisov a/alebo protispoločenského správania je dobrovoľné. Upozorňujeme však, že môžeme prijímať a spracovávať hlásenia iba vtedy, ak potvrdíte, že ste si prečítali a vzali na vedomie toto Oznámenie o ochrane údajov a súhlasíte so spracovaním hlásení, ako je tu opísané. Preto vás láskavo žiadame, aby ste súhlasili zaškrtnutím potvrdzovacieho políčka pred kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ v spodnej časti tejto stránky.
Svoje hlásenie môžete podať anonymne. Odporúčame vám však, aby ste sa identifikovali v prípade, že na zistenie faktov bude potrebné ďalšie vyšetrovanie. Vami poskytnuté informácie budú v každom prípade považované za dôverné.
Ak nahlásite incident určenému pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov, budeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje a informácie:
  • vaše meno a vaše kontaktné údaje (za predpokladu, že sa nechcete hlásiť anonymne);
  • či ste zamestnaný v DEKRA;
  • meno a ďalšie osobné údaje osôb, ktoré uvádzate, a predmet (napríklad funkčné špecifikácie, kontaktné údaje) vašej správy;
  • popis konania v rozpore s predpismi, ako aj opis okolností incidentu, vrátane času a miesta incidentu, dotknutého subjektu DEKRA a či vedenie vie o incidente;
  • iné osobné údaje, ktoré môžu vyplynúť z ďalších otázok.
Informácie, ktoré poskytnete pri nahlásení prípadu dodržiavania pravidiel, overí príslušný zamestnanec. V prípade potreby môže byť vykonané ďalšie šetrenie skutočností, počas ktorého vás – pokiaľ nechcete zostať v anonymite – môže kontaktovať príslušný zamestnanec.
3. Ako sa budú spracúvať osobné údaje a informácie po vašom nahlásení a kto môže mať k osobným údajom a informáciám prístup?
Akékoľvek osobné údaje, ako je vaše meno, vaše kontaktné údaje a prípadne informácie o tom, kde ste zamestnaný spoločnosťou DEKRA (pozri číslo 1 a. a b.), a informácie, ktoré nám nahlásite, budú uložené v databáze DEKRA.
4. Kto má prístup k osobným údajom a informáciám?
Na účely spracovania vášho hlásenia môže k osobným údajom a informáciám pristupovať, spracovávať a používať ich určený pracovník pre dodržiavanie predpisov a osobitne určení zamestnanci privolaní týmto pracovníkom, oddelenia a technický personál poverený kontrolou alebo technickou konzultáciou.
Osobné údaje a informácie môžu byť poskytnuté aj polícii a/alebo iným dozorným alebo regulačným orgánom.
V prípade, že sa príslušné orgány, ktoré prijímajú a spracúvajú osobné údaje, nachádzajú v USA alebo v inej krajine, ktorá neposkytuje úroveň ochrany údajov dostupnú v EÚ, bude podpísaná zmluva na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Upozorňujeme, že každá osoba, ktorú nahlásite, môže byť vo vhodnom čase informovaná, že bolo podané hlásenie. Vaša identita nebude zverejnená. Každá osoba, ktorú nahlásite, je však oprávnená opraviť váš popis relevantných okolností, ktoré viedli k vášmu nahláseniu.
Keď sa právnické osoby DEKRA nachádzajú v EÚ a dôjde k prenosu osobných údajov a informácií príjemcovi so sídlom v USA alebo inej krajine, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov (napr. úroveň, ktorá je porovnateľná s EÚ), platia štandardné zmluvné doložky medzi týmito právnickými osobami. Upozorňujeme, že každá osoba, ktorej identitu ste zdieľali s pracovníkom pre dodržiavanie predpisov, môže byť vo vhodnom čase informovaná, že o nej bolo podané hlásenie. V takom prípade nebude vaša identita zverejnená. Napriek tomu má každý, o kom ste poskytli informácie, právo preskúmať a objasniť vaše vyjadrenie faktov.
5. Ako dlho budú osobné údaje a informácie uložené?
Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú uchovávané dovtedy, kým sú potrebné na spracovanie vašej správy (vrátane prípadných vyšetrovaní príslušným oddelením), alebo pokiaľ sú potrebné na uloženie sankcií, alebo pokiaľ je potrebné údaje uchovávať na zákonné požiadavky.
6. Potvrdenie
Prečítal som si vyhlásenie o ochrane osobných údajov a rozumiem mu a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a informácií, ako je v ňom uvedené.