Podmienky použitia bezdrôtovej WiFi siete

Podmienky použitia bezdrôtovej WiFi siete na vybraných prevádzkach spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o. na pripojenie do siete internet (ďalej len „Podmienky“)

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním bezplatného prístupu do siete internet prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete na vybraných prevádzkach obchodnej spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o. (ďalej len „Služba“).
Poskytovateľom Služby je spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 797 (ďalej len „Poskytovateľ“).
Technickým poskytovateľom WiFi siete je spoločnosť SWAN a.s. (ďalej len „Technický poskytovateľ“).
Tieto Podmienky stanovujú záväzné pravidlá pre všetkých Používateľov Služby.
Používateľom Služby sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá Službu užíva.
Platné a účinné znenie Podmienok je k dispozícii na nahliadnutie pri prvom pokuse o pripojenie sa k internetu prostredníctvom Služby, pričom okamihom odsúhlasenia týchto Podmienok pri pripojení sa k internetu formou odsúhlasenia elektronického formulára sú tieto Podmienky záväzné pre každého Používateľa a pri jeho každom ďalšom využití Služby. Bez vyjadrenia súhlasu a/alebo odmietnutia udeliť súhlas s platným znením týchto Podmienok nebude nadviazanie internetového spojenia cez bezdrôtovú WiFi sieť umožnené.
1. Používateľ nesmie pri používaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Používateľov. Zakázané je preťažovanie siete (stav, kedy používanie Služby Používateľom Služby nad rámec obvyklého spôsobu využitia spôsobuje významné zhoršenie kvality Služby pre ostatných používateľov, preťažovaním môže byť najmä prenos rozsiahlych objemov údajov, dlhodobejšie (alebo opakované nárazové) zaťaženie siete na úrovni maximálnej prenosovej rýchlosti zariadení alebo pripojenie veľkého počtu zariadení súčasne) a narúšanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej úmyselný prenos alebo úmyselné šírenie počítačových vírusov alebo iné kybernetické bezpečnostné útoky, prenos IP paketov s uvedením falošnej IP adresy alebo iných nepravdivých údajov odosielateľa, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamu), odchytávanie informácií tretích strán, šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, poškodzovanie hardvéru a softvéru prostredníctvom ktorého je poskytovaná Služba, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.
2. Používateľ nie je oprávnený meniť nastavenie akýchkoľvek parametrov Služby prednastavených Poskytovateľom. Službu je možné využívať výlučne prostredníctvom bežných klientskych zariadení v režime klient, ako sú mobilný telefón, tablet, prenosný počítač. Používateľ nesmie do WiFi siete, prostredníctvom ktorej je poskytovaná Služba pripájať iné bezdrôtové sieťové zariadenia ako sú WiFi smerovač, zosilňovač alebo opakovač a iné zariadenia, ktoré by znemožňovali bezporuchovú činnosť siete.
3. Používateľ sám zodpovedá za obsah, ktorý prenesie počas pripojenia na Sieť a je povinný používať pri používaní Služby vhodné bezpečnostné mechanizmy na ochranu pred možným odchytávaním informácií treťou stranou.
4. Pri zavinenom porušení svojich povinností je Používateľ povinný uhradiť spoločnosti DEKRA Slovensko, s.r.o., škodu, ktorá jej týmto konaním vznikla.
5. Poskytovanie niektorých služieb súvisiacich s prevádzkovaním WiFi, je podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa, pri prihlásení Používateľa na užívanie príslušnej služby súvisiacej s prevádzkovaním WiFi. Verifikáciou Používateľ berie na vedomie, že obchodná spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 797, ako prevádzkovateľ, je oprávnená v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvať osobné údaje Používateľa, ako dotknutej osoby. Zároveň Používateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Vaše osobné údaje v rozsahu adresa elektronickej pošty, dátum a čas pripojenia a odpojenia, MAC adresa zariadenia spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, medzi ktoré patria účely, kde spracúvanie nám umožňuje:
  • zvýšiť bezpečnosť našich sieťových a informačných systémov,
  • identifikovať používateľov, detegovať zneužitie služby a predchádzať mu.
Vaše údaje budeme uchovávať po dobu zvyčajne 6 mesiacov od ich získania, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.
Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely, zaistíme, aby sme ich ochranu vždy dodržiavali s maximálnym ohľadom na Vaše práva, ktoré nájdete na našom webovom sídle (web stránka Poskytovateľa).
6. Vzhľadom k tomu, že Služba je poskytovaná Používateľovi Poskytovateľom bezplatne, dostupnosť Služby, jej bezporuchová funkčnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení a siete, ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Používateľ berie na vedomie, že pri používaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ ani Technický poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsahovú správnosť a úplnosť informácií prenášaných prostredníctvom Služby a taktiež nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú používaním služby, za poškodenie, odcudzenie, či stratu dát, poškodenie či zničenie hardvéru alebo softvéru Používateľa. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.12.2023. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť.
DEKRA Slovensko s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 797, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 2835/B.