Podmienky súťaže Facebook

PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE
DEKRA Slovensko, s. r. o., Panónska cesta 47 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 31324797, IČ DPH: SK2020333007 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK spoločnosti Meta Platforms, Inc. (ďalej len „miesto konania súťaže“).
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť formou peňažného plnenia v hotovosti.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.
Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ DEKRA Slovensko, s. r. o. so sídlom Panónska cesta 47 851 04 Bratislava-Petržalka, adresa prevádzky Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava-Petržalka IČO: 31324797 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje s cieľom poskytnúť služby na vysokej úrovni, vrátane efektívnejšieho využívania klientského servisu prevádzkovateľa, plnenia zákonných povinností a poskytovania informácií o novinkách, vrátane rôznych benefitov. Osobné údaje súťažiaceho spracúva prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení [1] alebo Zákone [2] o ochrane osobných údajov. Cieľom prevádzkovateľa je účinná ochrana osobných údajov súťažiaceho a transparentný postup pri poskytovaní informácií.
1. Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje súťažiaceho pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov [3].
Osobné údaje súťažiaceho budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom súťažiaceho budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Osobné údaje súťažiaceho sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje súťažiaceho úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je súťažiaci dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje súťažiaceho v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Osobné údaje súťažiaceho spracúva prevádzkovateľ na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.
Účely spracúvania vašich osobných údajov
Organizovanie súťaží
S cieľom poskytovania služieb, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu dotknutej osoby formou organizovania rôznych súťaží prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Za uvedeným účelom spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Osobné údaje súťažiaceho môže prevádzkovateľ tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), prevádzku informačných systémov (účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).
Vo veľmi špecifických prípadoch môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje súťažiaceho s cieľom uplatňovania právnych nárokov.
Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 10 rokov po jej ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti. Osobné údaje súťažiaceho tiež prevádzkovateľ spracuváva na účely plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Práva súťažiaceho podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Súťažiaci má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jeho osobné údaje používané.
Vo väčšine prípadov sú súťažiacemu jeho osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií súťažiaci požiada elektronickými prostriedkami, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o súťažiacom má k dispozícii. Ak má súťažiaci dojem, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, nemal by váhať požiadať prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.
Právo na vymazanie
Súťažiaci má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jeho osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ o súťažiacom získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo súťažiaceho je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti súťažiaceho vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností je súťažiaci oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa súťažiaci domnieva, že jeho osobné údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje môžu byť nepresné alebo ich už nepotrebuje využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností má súťažiaci právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré mu súťažiaci poskytol, na inú tretiu stranu podľa výberu súťažiaceho. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je súťažiaci jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
Súťažiaci má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a súťažiaci podá námietku, nebude prevádzkovateľ osobné údaje súťažiaceho ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak chce súťažiaci podať sťažnosť na spôsob, akým sú jeho osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na direction.sk@dekra.com. Všetky podnety a sťažnosti prevádzkovateľ riadne preverí.
Ak nie je súťažiaci spokojný s odpoveďou prevádzkovateľa, alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.