Vízia spoločnosti DEKRA

Budeme globálnym partnerom pre bezpečný, chránený a udržateľný svet

Našou víziou je stať sa globálnym partnerom pre bezpečný, zabezpečený a udržateľný svet do roku 2025, keď oslávime 100. výročie založenia spoločnosti.
Bezpečnosť a ochrana patria medzi základné ľudské potreby a sú rovnako dôležité ako vzduch, ktorý dýchame. Je nesmierne dôležité, najmä v našom vysoko rozvinutom svete, aby sme bezpečnosť a ochranu nikdy nepovažovali za samozrejmosť. Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov odborných služieb sa DEKRA od svojho založenia v roku 1925 usiluje o bezpečnejší svet. V priebehu rokov naše odborné znalosti významne prispeli k zníženiu rizika nehôd a úrazov.
Bezpečnosť a ochrana pre nás zahŕňa aj udržateľné konanie s cieľom zachovať náš svet pre budúce generácie. Máme len tento jeden svet a všetci sme zaň spoločne zodpovední.

Našou víziou ako lídra v oblasti testovania, certifikácie a inšpekcie je zabezpečiť, aby výrobky, aktíva a technológie boli bezpečné, spoľahlivé a udržateľné - našou úlohou je dať ľuďom dôveru.

Stan Zurkiewicz, predseda predstavenstva DEKRA e.V. a DEKRA SE

Zabezpečujeme bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť v troch oblastiach života na cestách, v práci a doma

Bezpečnosť je základnou potrebou pre každého. K úrazom a úmrtiam, ktorým sa dá predísť, môže dôjsť na cestách, v práci alebo doma. Vieme, že mnohým nehodám sa dá predísť. Preto chceme pomôcť znížiť ich počet:
  • podporou vývoja, špecifikácie, používania a údržby technických zariadení a vybavenia, ktoré sa používajú na cestách, v práci alebo doma.
  • Vývojom a zdokonaľovaním noriem a usmernení, ktoré zabezpečujú optimálny výkon v oblasti bezpečnosti.
  • podporovaním bezpečnostného povedomia, vedomostí o bezpečnosti a správania orientovaného na bezpečnosť.

Naši zamestnanci sú našou dušou a identitou

Najlepšie ciele a vízie nemajú význam bez ľudí, ktorí v ne veria, žijú nimi a pracujú na ich dosiahnutí každý deň. Všetkým nám v spoločnosti DEKRA sa môže podariť dosiahnuť naše ambiciózne a dôležité ciele len spoločne. Na tento účel sme si stanovili päť ľudských hodnôt, ktoré slúžia ako návod na každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti DEKRA na celom svete. Týchto päť ľudských hodnôt je:
Zodpovednosť za bezpečnosť
Každý zamestnanec spoločnosti DEKRA každý deň dodržiava naše bezpečnostné normy. Bezpečnosť považujeme za skutočný prínos pre nás, našich klientov, zainteresované strany, naše rodiny a priateľov. Pôsobíme ako vzor pri zaisťovaní bezpečnosti - počas našej práce aj mimo nej.
Orientácia na zákazníka
Každý v spoločnosti DEKRA prispieva k spokojnosti zákazníkov. Neustále sa pýtame, vďaka čomu naši zákazníci oceňujú našu prácu, a každý deň plníme tieto očakávania v platnom rámci danom v spoločnosti DEKRA.
Podnikanie
Každý v spoločnosti DEKRA má podnikateľské znalosti. Vytváranie príležitostí, prijímanie osobnej zodpovednosti a uplatňovanie ekonomického myslenia sú typické postoje našej kultúry, hlboko zakorenené v DNA spoločnosti DEKRA.
Tímový duch
Všetci v spoločnosti DEKRA spolupracujú na vytváraní pozitívnej a produktívnej pracovnej atmosféry. Tímová práca, vzájomná podpora a zdieľanie vedomostí sú základom úspechu a budúceho rastu našej spoločnosti. Spolupráca, vzájomný rešpekt a partnerstvo charakterizujú naše konanie.
Integrita
Od každého v spoločnosti DEKRA možno očakávať, že bude úprimný a čestný. Dodržiavame zákony a konáme v súlade s etickými zásadami. Ctíme si svoje záväzky a preberáme osobnú zodpovednosť za svoje konanie. Pri vykonávaní našich služieb konáme neutrálne a nezávisle.

Naše firemné zásady

Vypracovali sme sedem firemných zásad, ktoré sú našimi strategickými imperatívmi, ktoré nám pomáhajú premieňať našu víziu na činy. Týchto sedem firemných princípov je:
Ekonomický úspech
Ekonomický úspech pre nás znamená dosahovanie ziskového rastu. To zaručuje našu nezávislosť a schopnosť zabezpečiť bezpečnosť. Okrem toho sa zameriavame na jasné a dlhodobé stratégie, ktoré sa realizujú prostredníctvom efektívnych štruktúr a procesov. Výsledky nášho úspechu dôsledne investujeme do budúcnosti našej spoločnosti.
Rast
Výrazný rast zaručuje realizáciu nášho poslania zabezpečovať bezpečnosť v súlade so stanovami, ktoré stanovili naši zakladatelia. Rast umožňuje čoraz väčšiemu počtu ľudí využívať naše bezpečnostné riešenia na cestách, v práci a doma. Rast nám umožňuje zintenzívniť naše inovačné a investičné aktivity s cieľom posilniť našu konkurencieschopnosť. Náš rast nám umožňuje byť silným partnerom pre zákazníkov všetkých veľkostí a poskytovať bezpečné pracovné miesta pre našich zamestnancov. Zameriavame sa na organický rast, ktorý selektívne dopĺňame strategickými akvizíciami a partnerstvami s ľuďmi.
Zameranie na zákazníka
Poznáme našich zákazníkov a ich potreby sú stredobodom nášho konania. Každý deň dokazujeme, že sme organizácia zameraná na zákazníka - vo všetkých našich službách, vo všetkom, čo robíme, kdekoľvek na svete. Pretože spokojnosť zákazníkov rozhoduje o úspechu našej spoločnosti.
Globalizácia
Svoje poslanie sledujeme globálne. Naše služby zabezpečujú bezpečnosť na všetkých kontinentoch. Globalizácia podporuje náš rast a umožňuje nám rozširovať naše postavenie na trhu. Globálna orientácia umožňuje intenzívnu spoluprácu s našimi medzinárodnými zákazníkmi a posilňuje pozíciu našej značky ako myšlienkového lídra v oblasti globálnej bezpečnosti. Naša politika ľudských zdrojov podporuje a vyžaduje ďalšiu internacionalizáciu našich ľudí.
Inovácie
Chceme včas predvídať budúci vývoj. Aktívne ich formujeme a navrhujeme riešenia na plnenie nášho poslania v prospech našich zákazníkov a pre ďalší rozvoj našej organizácie. V tomto zmysle naša spoločnosť podporuje kreativitu a neustále vzdelávanie. Prejavuje pripravenosť prevziať riziko, poskytnúť potrebné finančné prostriedky a zabezpečiť kultúru otvorenej informovanosti a komunikácie v celej spoločnosti.
Integrácia
Spolupráca nás posilňuje: Žijeme kultúrou spolupráce naprieč organizačnými hranicami - v rámci spoločnosti DEKRA, ako aj s našimi partnermi. Dôsledne sa snažíme o synergie na podporu efektívnosti a účinnosti našich štruktúr a procesov. Prostredníctvom našich sietí a technologických nástrojov podporujeme výmenu poznatkov a skúseností. Služby spájame do balíkov, aby naši zákazníci mohli využívať naše komplexné riešenia. Podporujeme vnútorného tímového ducha, pretože sme rodina DEKRA.
Zameranie na ľudí
Naši kompetentní a odhodlaní ľudia sú hlavnou hnacou silou našej spoločnosti. Naša vízia predpokladá silné zameranie na ľudí. Sociálne a technické znalosti, kreativita a inovácie, motivácia a odhodlanie sú u našich ľudí nevyhnutné. Preto im dávame priestor na aktívnu činnosť a podnikanie. V súlade s tým kladieme dôraz na účasť na úspechu spoločnosti a prevzatie individuálnej zodpovednosti. Zabezpečujeme atraktívne pracovné prostredie, rovnosť príležitostí a cielený rozvoj ľudí.