Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

História DEKRA Slovensko

DEKRA Slovensko

Počiatky výstavby STK na Slovensku

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia Československo, ako člen Európskej hospodárskej komisie OSN, začalo do svojho právneho poriadku zapracovávať problematiku technických požiadaviek pre prevádzku vozidiel. Na základe vyhlášok a uznesení štátnych orgánov začal proces budovania siete staníc technickej kontroly vozidiel na našom území. Prvá stanica technickej kontroly na Slovensku bola postavená v Banskej Bystrici v roku 1974. Projekt vypracoval národný podnik MOTOTRANS Banská Bystrica.

Za ňou nasledovala STK v Košiciach v roku 1976, ďalej v roku 1979 STK v Bojniciach a Žiline a proces výstavby bol zavŕšený v roku 1980, kedy vznikli STK v Nitre, Spišskej Novej Vsi a Bratislave (Polianky).

Zámerom štátu bolo vybudovať dostatočnú sieť staníc technickej kontroly na to, aby mohli byť zavedené povinné pravidelné technické kontroly vozidiel. Celú sieť STK zastrešoval Ústav cestného hospodárstva a dopravy (ďalej len „ÚCHD“), ktorý podliehal vtedajšiemu Ministerstvu vnútra – Správe dopravy ako rozpočtová organizácia.

Až do roku 1989 tvorilo sieť STK na Slovensku sedem veľkých staníc technickej kontroly vybudovaných ešte v predchádzajúcom desaťročí. Vzhľadom sa stále sa zvyšujúci počet automobilov umožnil štát na začiatku deväťdesiatych rokov rozšírenie siete STK.

Dohoda o partnerstve

Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa vo všetkých oblastiach dovtedy striktne štátnej správy, začali objavovať tendencie k privatizovaniu štátneho majetku. Tomuto porevolučnému trendu sa nevyhol ani ÚCHD. Už v roku 1991 záujem o sieť STK a ďalšiu agendu ÚCHD prejavila nemecká skúšobná spoločnosť DEKRA e.V., ktorá vykonávala technické kontroly automobilov v Nemecku už od roku 1925. Dňa 29.8.1991 podpísal ÚCHD so súhlasom nadriadených ministerstiev a DEKRA e.V. tzv. Letter of Intent – dohodu o partnerstve v oblasti technických a emisných kontrol, kontrol ADR, typových skúšok, znalectva, skúšok prístrojov, ochrany životného prostredia a systémov kvality a certifikácie. Táto dohoda spočívala v záujme DEKRA e.V. o kapitálový vstup na slovenský trh v prípade privatizácie, avšak s minoritným podielom.

Privatizácia

Záujem o privatizáciu mali aj vlastní zamestnanci ÚCHD, ktorí v tomto smere začali podnikať konkrétne kroky. Jedným takýmto krokom sa začína história našej spoločnosti – podpísanie Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ôsmymi spoločníkmi dňa 25.5.1992. Spoločnosť SLOVEKRA s.r.o. vzniká zápisom do OR SR dňa 1.6.1992. Privatizácia časti ÚCHD mala okrem iného dve podmienky: 1. Nový subjekt musí zachovať predmet činnosti a 2. Prevziať všetkých zamestnancov.

Počas nasledujúcich rokov sa činnosť spoločnosti SLOVEKRA zameriava na spracovanie, doplnenie, úpravy a zmeny podkladov pre privatizačný projekt. Činnosť na projekte bola úspešne zavŕšená o necelé tri roky. 30. decembra 1994 bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností a od 1.1.1995 už zamestnanci mali podpísané pracovné zmluvy s novým zamestnávateľom – SLOVEKRA s.r.o.

Ešte v tom istom roku sa Valné zhromaždenie spoločnosti dohodlo s nemeckou DEKRA e.V. a s podmienkou zachovania majoritnej väčšiny spoločnosti SLOVEKRA, sa spoločnosť už s nemeckým spoločníkom od 1.6.1995 premenováva na SLOVDEKRA s.r.o.

Poverenie od ministerstva

V roku 1995 získava SLOVDEKRA poverenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „MDPaT“) pre viaceré činnosti v oblasti technických kontrol (vzdelávanie, navrhovanie metód a metodík na výkon kontrol technického stavu vozidiel, spracovávanie a vyhodnocovanie výsledkov technických kontrol vozidiel, atď.) a taktiež poverenie na výkon typových a homologizačných skúšok vozidiel. Taktiež v tomto roku získava aj autorizáciu na výkon emisných kontrol vozidiel s benzínovým motorom.

Expertízna činnosť a Znalecká organizácia

V roku 1996 spoločnosť v rámci svojej činnosti začína ponúkať expertné služby ako vypracovanie expertíz o výške škôd na cestných motorových vozidlách, či expertíz o technickom stave cestných motorových vozidiel. V roku 1997 SLOVDEKRA rozširuje expertízne služby o expertízy na stanovenie obecnej ceny vozidla. V roku 1998 je SLOVDEKRA zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov a iných pracovísk kvalifikovaných na znaleckú činnosť ako Znalecká organizácia v odbore „doprava cestná“, odvetvie „technický stav cestných vozidiel“.

Modernizácia počítačového vybavenia

Ako poverená organizácia pre technické kontroly vyvíja SLOVDEKRA už od svojho vzniku softvér, ktorý testuje najprv na svojich siedmych STK a následne poskytuje ostatným STK na Slovensku. V priebehu 3 rokov svojej existencie spoločnosť dokázala posunúť spracovanie dát o technických kontrolách na novú úroveň. Pred rokom 1995 sa dáta o kontrole zapisovali do protokolov, ktoré umožňovali optické snímanie údajov a následné spracovanie výsledkov. V okamihu, keď spracovanie dát prevzala SLOVDEKRA, skončila s optickým snímaním protokolov a zaviedla počítače, ktoré boli po krátkej dobe zákonom stanovenou povinnosťou pre každú STK. Aj zásluhou našej spoločnosti bola k 4.1.1998 každá STK na Slovensku vybavená výpočtovou technikou a k 31.12.1998 boli všetky STK vybavené našim softvérom SOTEK (s výnimkou jednej).

Skúšobňa

SLOVDEKRA od svojho vzniku prevádzkuje skúšobňu, kde vykonáva typové a homologizačné skúšky na základe poverenia od MDPaT. V roku 1997 získava skúšobňa aj akreditáciu platnú do roku 2002 a taktiež trvalé poverenie bez časového obmedzenia na nasledujúce druhy skúšok: typové skúšky vozidiel na účely schválenia technickej spôsobilosti typu vozidla, homologizačné skúšky podľa predpisov EHK, skúšky na účely schválenia technickej spôsobilosti súčastí výstroja a výbavy vozidiel, skúšky za účelom stanovenia hodnoty spotreby paliva

Historické míľniky

Začiatok nového milénia je spojený s dvomi významnými míľnikmi našej spoločnosti – v roku 2000 spoločnosť vykonala najviac kontrol v celej svojej histórii (až dodnes) a to vyše 170 tisíc! Hneď o rok nato SLOVDEKRA prvý krát od svojho vzniku prekračuje ročný obrat spoločnosti hranicu 100 miliónov Sk!

Významný úspech zaznamenáva v roku 2001 oddelenie riadenia kvality, ktoré po dvojročnej poradenskej činnosti privádza k certifikácii ISO 9000 renomovanú špedičnú firmu.

Od roku 2002 začína byť pravidelná emisná kontrola povinná aj pre vozidlá so vznetovým (naftovým) motorom, čo v nasledujúcom roku znamená pre spoločnosť nevídaný nárast objemu emisných kontrol. Až 70% všetkých emisných kontrol tvoria kontroly vozidiel so vznetovým (naftovým) motorom.

V roku 2002 SLOVDEKRA rozširuje poverenia na znaleckú činnosť aj na „odhad hodnoty cestných vozidiel“.

Vstup SR do EÚ

V júli 2003 navštívila SR hodnotiaca misia z Európskej komisie, za účelom posúdenia legislatívneho stavu aj samotného výkonu TK a EK, čo súviselo s plánovaným vstupom Slovenska do EÚ. Závery misie boli veľmi povzbudivé – nielenže konštatovala stav v oblasti TK a EK za porovnateľný so štandardmi EÚ, naviac zhodnotila, že naši kontrolní technici sú vysoko kvalifikovaní a SLOVDEKRA ako poverená organizácia výborne zastrešuje celú sieť STK.

Vstup Slovenskej republiky do EÚ 1.5.2004 sa v spoločnosti prejavuje najmä na oddelení skúšobne. Získaním notifikácie na výkon skúšok pre globálnu homologizáciu v roku 2004 sa naša skúšobňa stáva rovnocennou skúšobňou s ostatnými notifikovanými skúšobňami v európskom priestore a platným partnerom v medzinárodnej kooperácii partnerských skúšobní (DEKRA Automobil Center v Nemecku a ÚSMD DEKRA). Na základe tohto postavenia získava významný kontrakt pre globálnu homologizáciu pre vozidlá kategórie L z Čínskej republiky, ktoré majú byť dovážané na európsky trh.

Otvorenie novej STK

Desiate výročie spoločnosti je spojené aj s významnou udalosťou - slávnostné otvorenie STK a Administratívno-vzdelávacieho centra v Bratislave - Petržalke.

Poverenie od ministerstva

Od 1.1.2005 vstupuje do platnosti nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na cestných komunikáciách a okrem iného zavádza nový inštitút poverenej technickej služby pre technické kontroly. Jednou z podmienok účasti vo výberovom konaní je však požiadavka, že technická služba nesmie byť prepojená personálne ani majetkovo s poskytovateľom technických či emisných kontrol. Táto požiadavka zamedzila našej spoločnosti čo i len sa výberového konania zúčastniť. Preto 30.11.2005 odovzdáva poverenie MDPaT späť. Novou poverenou technickou službou technickej kontroly sa stáva spoločnosť TESTEK s.r.o., ktorú založili pracovníci, ktorí odborne vyrástli v spoločnosti SLOVDEKRA.

Počas 10 rokov SLOVDEKRA ako poverená organizácia vyškolila 240 kontrolných technikov a pomohla pri otvorení takmer 40-tim novým STK.

Poverená technická služba overovania vozidiel

V súvislosti s novým zákonom získava naša skúšobňa 8.9.2005 poverenie od MDPaT na činnosť Poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. Okrem toho spoločnosť uzatvára v roku 2005 kontrakt na globálnu homologizáciu a typové skúšky nie len mopedov, ale aj autobusov z Čínskej republiky.

Nové oddelenie UCM

V roku 2007 oddelenie znalectva nadväzuje spoluprácu s leasingovou spoločnosťou ALD a zavádza novú službu posudzovanie technického stavu vozidiel po ukončení operatívneho leasingu (Use Car Management - UCM) – vzniká tak oddelenie UCM.

Nemecká DEKRA sa k 1.3.2008 stáva väčšinovým vlastníkom spoločnosti s 56% podielom.

Nízkoemisné plakety

V roku 2008 SLOVDEKRA zavádza nový produkt – predaj plakiet na vstup do nízkoemisných zón v nemeckých mestách. Po zavedení nízkoemisných zón sa najmä vodiči nákladnej dopravy často stretávali s problémom, že po príchode do Nemecka mali v centre mesta vyložiť tovar, avšak museli si plaketu zháňať a kupovať v Nemecku. To so sebou prinášalo problémy s dokladmi v slovenčine. Preto sa vedenie spoločnosti dohodlo s nemeckým spoločníkom, že SLOVDEKRA bude predávať plakety aj na Slovensku, za dodržania tých istých podmienok na vydanie plakety pre vozidlo, aké platia v Nemecku a bude o tom viesť evidenciu. SLOVDEKRA je tak prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá predáva plakety pre Nemecko.

Ku koncu roka SLOVDEKRA v spolupráci s DEKRA Austria rozširuje svoje portfólio služieb o predaj nízkoemisných plakiet aj pre Rakúsko na všetkých svojich STK.

Administratívna budova DEKRA Haus

Aj napriek svetovej kríze a výrazným štátnym opatreniam proti jej dôsledkom (zavedenie šrotovného) SLOVDEKRA hospodári v uplynulých rokoch natoľko úspešne, že v roku 2010 začína z vlastných prostriedkov výstavbu Administratívnej budovy a novej nákladnej linky na STK v Petržalke. Obe sú dokončené v nasledujúcom roku 2011. V tomto období je iba dvojlinková STK v Petržalke najvýkonnejšou a najvyťaženejšou STK spoločnosti.

Od roku 2012 v budove DEKRA Haus sídli aj naša sesterská spoločnosť DEKRA Kvalifikácia a poradenstvo a náš významný partner lízingová spoločnosť ALD Automotive.

Kamerový systém

V roku 2013 je na Slovensku v prevádzke už 186 kontrolných liniek (132 STK). Od 1.7.2013 má každá z týchto STK vrátane našich povinnosť zaviesť kamerový systém. To spôsobuje pokles výkonov, nakoľko sa proces kontroly výrazne predlžuje a naviac, niektorí kontrolní technici z dôvodu zavedenia kamier odchádzajú. Všetky naše STK však zostávajú naďalej prevádzkyschopné. V roku 2013 svoju činnosť kvôli kamerovému systému ukončuje 35 konkurenčných pracovísk emisnej kontroly.

Nové vedenie

Po dvadsiatich rokoch úspešného života spoločnosti preberá v roku 2015 funkciu generálneho riaditeľa Ing. Ľubomír Ochotnický, ktorý na tejto pozícii nahrádza Ing. Juraja Porázika. Pod jeho vedením SLOVDEKRA vykonala neuveriteľných viac ako 2,6 milióna technických kontrol a udržala si tak pozíciu lídra v tejto oblasti počas celej doby svojej doterajšej existencie.

Nový vlastník DEKRA SE

Najvýznamnejšou udalosťou roku 2016 je nepochybne zmena vo vlastníctve spoločnosti. 4.10.2016 je podpísaná zmluva o prevode vlastníckych práv medzi slovenskými spoločníkmi a nemeckou DEKRA SE a dňa 12.10.2016 sa zápisom do obchodného registra DEKRA SE stáva 100 % majiteľom spoločnosti.

Webová stránka a objednávkový systém

SLOVDEKRA v januári 2016 spúšťa novú webovú stránku www.slovdekra.sk a objednávkový systém pre zákazníkov na technickú a emisnú kontrolu, ktorý sa ihneď stretáva s pozitívnym ohlasom verejnosti. Už v prvom roku svojho fungovania prešlo systémom viac ako 13 600 objednávok.

Nová legislatíva

V prvom polroku 2018 nadobúda účinnosť nový zákon, na základe ktorého je potrebné nakúpiť nové tech-nologické vybavenie do prevádzok STK a doplniť kamerové systémy. Naviac, prevádzky STK musia zaviesť systém minimálnych požiadaviek na kvalitu, ktoré vyžaduje nový zákon a ich plnenie kontrolujú technické služby Testek a S-EKA. S novým zákonom prichádzajú teda aj prísnejšie pravidlá pre technikov STK, čo spôsobuje spomalenie prevádzky a zníženie kapacít nie len na našich, ale aj iných STK na Slovensku.

Zmena mena od 1.9.2019

Najvýznamnejšou udalosťou roku 2019 je však zmena mena SLOVDEKRA na DEKRA Slovensko s.r.o. Spoločnosť tým vyjadruje nie len svoj vzťah k spoločnosti DEKRA, ktorá pôsobí v 55 krajinách sveta, ale aj to, že je modernou a atraktívnou firmou. Nové meno začína používať od 1.9.2019. S tým spojená je aj zmena internetovej stránky na www.dekra.sk.

Milióny kontrol

Od svojho vzniku v roku 1995 do konca roka 2019 spoločnosť SLOVEKRA / SLOVDEKRA / DEKRA Slovensko vykonala viac ako 3 300 000 technických kontrol a viac ako 1 400 000 emisných kontrol vozidiel.

DEKRA SLovensko