Sociálne štandardy DEKRA

VYHLÁSENIE ZÁSAD DODRŽIAVANIA PRACOVNÝCH A ĽUDSKÝCH PRÁV

Medzinárodná skupina DEKRA si uvedomuje svoje sociálne zodpovednosti, ktoré má voči svojim zamestnancom a spoločnosti. Vo všetkých krajinách a spoločenstvách, v ktorých pôsobíme, rešpektujeme a vážime si rôznorodosť našej pracovnej sily v kultúrnom, sociálnom, politickom, právnom a národnom zmysle. DEKRA sa zaväzuje, že v rámci spoločnosti a dodávateľského reťazca bude dodržiavať medzinárodne platné ľudské práva a sociálne normy, ako napríklad usmernenia a normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP), Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Generálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov (UNHCR) a Európske dohovory o ľudských právach (EDĽP).
 • DEKRA sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce zásady, ktoré vychádzajú z noriem Medzinárodnej organizácie práce:
 • DEKRA netoleruje žiadnu formu diskriminácie alebo znevýhodnenia na základe rodu, veku, pôvodu, farby pokožky, národnosti, náboženského alebo politického presvedčenia, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia. DEKRA je pevne odhodlaná podporovať rovnaké príležitosti. DEKRA je proti všetkým formám nátlaku, fyzického trestu a iným formám neprípustného zastrašovania a požaduje, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo s rešpektom. (Pozri dohovory ILO 100, 111, 159).
 • DEKRA vyžaduje, aby sa zabezpečili a zaručili bezpečné a zdraviu neškodlivé pracovné podmienky a aby sa dodržiavali aspoň príslušné národné normy, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci. (Pozri dohovor ILO 155).
 • DEKRA sa zaväzuje zakázať všetky formy nútenej práce, otroctva a obchodovania s ľuďmi a podporuje boj proti nim. (Pozri dohovory ILO 29, 105).
 • DEKRA odmieta detskú prácu a požaduje dodržiavanie minimálneho veku na prijatie do zamestnania v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a vylúčenie akejkoľvek formy vykorisťovateľskej detskej práce. (Pozri dohovory ILO 79, 138, 142, 182).
 • DEKRA sa zaväzuje dodržiavať právo na primeranú odmenu, ktorá je založená na platných právnych predpisoch a príslušnom národnom trhu práce a snaží sa zabezpečiť súlad s príslušnými vnútroštátnymi predpismi o pracovnej dobe a pravidelnej platenej dovolenke. (Pozri dohovory ILO 1, 14, 26, 131).
 • DEKRA podporuje právo na slobodu prejavu a súkromie. DEKRA uznáva slobodu združovania a rešpektuje platné právne predpisy o spolurozhodovaní a spolupráci so zástupcami zamestnancov.
 • DEKRA sa zaväzuje chrániť svojich zamestnancov a spoločenstvá, v ktorých pôsobí, pred znečistením životného prostredia a emisiami škodlivými pre klímu.
DEKRA zabezpečuje celoskupinovú komunikáciu sociálnych noriem v rámci spoločnosti. V dodávateľskom reťazci sa požiadavky týkajúce sa sociálnych noriem uplatňujú prostredníctvom Všeobecných obchodných podmienok.
Identifikovanie vplyvov ľudských práv a rizík v našom hodnotovom reťazci je začlenené do celoskupinového systému dodržiavania súladu s pravidlami a systému riadenia rizík spoločnosti DEKRA. Systematicky sa sleduje, určujú sa priority takéhoto identifikovania a v závislosti od rizík sa ďalej rozširuje.
DEKRA prijíma interné normy a procesy, ako aj preventívne opatrenia, aby minimalizovala potenciálne riziká. Patria sem usmernenia na dodržiavanie predpisov spoločnosti DEKRA a zodpovedajúce postupy riadenia a dodržiavania predpisov, dodávateľské podmienky súvisiace s ľudskými právami a procesy dodávateľského reťazca, interné školenia o povinnej starostlivosti v oblasti ľudských práv a aktívna účasť v iniciatívach zainteresovaných strán v oblasti ľudských práv, ako napríklad pracovná skupina „Sociálny súlad a ľudské práva“ Fóra pre dodržiavanie predpisov a integritu.
Účinnosť našich noriem, procesov a opatrení monitorujeme prostredníctvom našich interných procesov zameraných na riziká a prostredníctvom pravidelných interných skúmaní a analýz rizík, ako aj prostredníctvom auditov založených na dopyte a rizikách v rámci interných auditov udržateľnosti.
V prípade sťažností a podozrivého konania, pokiaľ ide o sociálne normy a ľudské práva, môžu dotknutí zamestnanci, obchodní partneri alebo iné zúčastnené strany otvorene alebo prípadne anonymne kontaktovať úrad, ktorý sa zaoberá problémami súvisiacimi s dodržiavaním predpisov.
Spolu s našimi správami o udržateľnosti a vyhláseniami o dodržiavaní predpisov predkladáme externým a interným zainteresovaným stranám pravidelné správy o dodržiavaní ľudských práv.
DEKRA uplatňuje a dodržiava Kódex trvalej udržateľnosti a predkladá správy o sociálnych normách a ľudských právach v súlade s kritériami kódexu. Podporujeme aj ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v súvislosti so sociálnymi normami a ľudskými právami a snažíme sa prispieť k ich dosiahnutiu prostredníctvom našej každodennej práce. Napríklad prostredníctvom našich odborných služieb v oblasti bezpečnosti v zhode s cieľom udržateľného rozvoja č. 3 (SDG3): Zabezpečiť zdravý život a zvyšovať jeho kvalitu. Toto je tiež v súlade s našou firemnou víziou byť „globálnym partnerom pre bezpečný svet“. Sme presvedčení, že bezpečnosť je základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti, ekonomike a životnom prostredí.

Príslušné podmienky na vykonávanie týchto noriem:

 • Integrovanie noriem do procesov riadenia ľudských zdrojov
 • Priame integrovanie rizík týkajúcich sa ľudských práv do riadenia rizík (Identifikovanie rizík) a zahrnúť ich do riadenia súladu v oblasti noriem a procesov (Preverovanie partnerov, DD procesy, Školenia...). Definovanie potenciálnych rizík (Rizikové trhy, Rizikoví dodávatelia...) a sledovanie týchto rizík (Súlad + Riadenie rizík)
 • Zahrnutie príslušných otázok (pragmatických, ale konkrétnych) do dotazníka o rizikách (Súlad + Udržateľnosť)
 • Začlenenie témy do kurzov zameraných na dodržiavanie súladu s predpismi! (Súlad)
 • Začlenenie témy do preverovania partnerov! (Súlad)
 • Ďalšia účasť na iniciatívach zainteresovaných strán v oblasti ľudských práv (Udržateľnosť)
 • Implementovanie interných auditov udržateľnosti založených na potrebách a rizikách (Sociálne audity)! (Udržateľnosť (NH))
 • Medzinárodná implementácia noriem a procesov dodávateľského reťazca. (Tímy nákupu RSO)
 • Školenia pre všetkých nákupcov DEKRA: ENG, DEU, ESP, CHN: https://econsense.de/aktuelles/trainingsvideo/ (nákupné tímy NH RSO)
 • Zahrnutie podstatných aspektov súvisiacich s ľudskými právami do usmernení o súlade s predpismi (Súlad RCO)
 • Zahrnutie podstatných aspektov súvisiacich s ľudskými právami do správy o súlade s predpismi (Súlad)
 • Predkladanie správ o zabezpečovaní dodržiavania ľudských práv v správach o udržateľnosti a vyhláseniach o súlade s predpismi (Udržateľnosť)
+
 • Odvodenie vyhlásenia UKMSA (Toto vyhlásenie vychádza z bodu 54(1) Zákona Spojeného kráľovstva o modernom otroctve z roku 2015.) (UK:HR/Compliance).