Protikorupčná politika

Preambula

DEKRA Slovensko s.r.o. týmto prijíma v oblasti boja proti korupcii, úplatkárstvu, neetického správania, protispoločenskej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, všestrannej transparentnosti svoje záväzky tak, ako sú vyjadrené v dokumente Príručka Anti – Bribery Management Systems. Protikorupčná politika našej spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o. je verejne prístupná, zverejnená na web. stránke spoločnosti, (www.dekra.sk) na vývesnej tabuli vo všetkých priestoroch spoločnosti (pobočky) a zahrňuje v sebe základné hodnoty v oblasti boja proti korupcii na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti. Protikorupčná politika je premietnutá do ďalších dokumentov, ktoré tvoria komplexný manažérsky systém spoločnosti proti korupcii.
Účelom protikorupčnej politiky je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku vo vývoji korupčných javov, podmienok a príležitostí. Zaoberať sa vznikom možných nových korupčných situácií, identifikovať korupčné riziká a príčiny korupcie. Základným východiskom pre uplatnenie komplexného systému riadenia proti korupcii a manažérskeho systému ABMS je táto Politika, ktorá:
a) zakazuje korupciu a úplatkárstvo;
b) vyžaduje dodržiavanie zákonov proti korupcii, ktoré sa vzťahujú na našu spoločnosť;
c) zavádza postupy znižujúce obavy našich zamestnancov z nahlasovania podnetov bez strachu z represálií a to v dobrej viere a na základe primeranej dôvery;
d) zahŕňa záväzok neustáleho zlepšovania systému riadenia úplatkárstva;
e) vysvetľuje oprávnenie a nezávislosť funkcie dodržiavania predpisov proti korupcii;
f) vysvetľuje dôsledky nedodržania politiky boja proti korupcii.

1. Pôsobnosť protikorupčnej politiky

Politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov našej spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o. a na každého jednotlivca či podnikateľský subjekt, ktorý koná v mene spoločnosti a to vo všetkých obchodných sídlach a projektoch.

2. Legislatíva

Spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o. prehlasuje, že bude dodržiavať všetky zákony, právne normy a medzinárodné ISO normy v oblasti boja proti korupcii.

3. Vyhlásenie nulovej tolerancie korupcie

Zavádza sa nulová tolerancia korupcie s oznámením všetkým obchodným partnerom na začiatku obchodného vzťahu s našou spoločnosťou DEKRA Slovensko s.r.o. Nikto z našich zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti nebude dávať ani prijímať úplatky, ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Nikto nebude dávať ani prijímať úplatky za vybavenie. Nebudeme dávať ani prijímať žiadne dary, pohostinnosť, finančné dary ani výhody, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť akékoľvek rozhodnutie alebo oslabiť nezávislosť či úsudok.

4. Konflikt záujmov

Zodpovedne preveríme situácie, v ktorých by záujmy našej spoločnosti a záujmy konečných užívateľov výhod mohli prísť do konfliktu s našimi záväzkami alebo povinnosťami. Prehlasujeme, že nespolupracujeme ani nebudeme spolupracovať s partnermi u ktorých bolo preukázateľne dokázané korupčné, respektíve neetické správanie.

5. Výkon činností

Vykonávame svoju činnosť spravodlivo, čestne, transparentne a bezúhonne a v súlade so zákonmi, nariadeniami, normami a smernicami, domáci i medzinárodnými, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie vo všetkých jurisdikciách.

6. Ustanovenie funkcie manažéra ABMS „Biely rytier“

Do funkcie „osoby zodpovednej za súlad s manažérskym systémom riadenia proti korupcii“ , anglicky Compliance manager ABMS, vo firemnej skratke Biely rytier, bol určený Ing. Slavomír Boor.

7. Vyhlásenie a zverejnenie Etického kódexu

Protikorupčná politika integruje etický kódex a správanie v našej spoločnosti. Akýkoľvek prejav korupcie účinne preverujeme, nahlasujeme a riešime s príslušnými orgánmi verejnej moci a to v súlade s právnymi normami SR. V prípade, ak ktokoľvek nadobudne vedomosti o tom, že došlo k akémukoľvek porušeniu alebo oslabeniu protikorupčnej politiky alebo zverejnených postupov, požadujeme nahlásenie vzniknutej situácie a to bezodkladne svojmu nadriadenému alebo Bielemu rytierovi Ing. Slavomír Boor: +421/41/565 03 35, e-mail: slavomir.boor@dekra.com.
Podnety a oznámenia treba nahlásiť prostredníctvom schránky zriadenej na označenom všeobecne prístupnom mieste. Nahlasovanie môže byť dôverné, anonymné alebo adresné. Každé nahlásenie preveríme a podnikneme náležité kroky.
Prevencia, odhaľovanie a hlásenie korupcie a iných foriem protispoločenskej činnosti je zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Nikto nebude potrestaný za eticky správne rozhodnutie ani za nahlásenie korupcie alebo podozrenia z korupcie, ktoré nahlási v dobrej viere alebo na základe odôvodneného presvedčenia.

8. Zvyšovanie povedomia o korupcii

Chceme zlepšovať naše schopnosti vnímať korupciu, pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, rovnako ako chceme rozvíjať aj spôsobilosti, zručnosti, motiváciu a postoje potrebné na protikorupčné správanie. Vykonávame školenia o protikorupčnej politike, ktoré sú súčasťou procesu indukcie pre všetkých našich zamestnancov a podľa potreby vykonávame školenia aj pre obchodných partnerov.

9. Preventívne opatrenia, preskúmanie systému a neustále zlepšovanie

Chceme implementovať vhodné manažérske postupy, ktoré zamedzia akémukoľvek porušeniu protikorupčnej politiky a tiež odhalia každé porušenie tejto politiky. Chceme monitorovať efektívnosť týchto postupov a zavádzame všetky zlepšenia potrebné na zvýšenie efektívnosti manažérskeho systému. Určili sme osobu na funkciu zodpovednosti za súlad, ktorá má potrebné právomoci a nezávislosť, aby dohliadala na efektívnosť našich postupov. Chceme aby sa naša protikorupčná politika a podporné postupy dodržiavali. V prípade akéhokoľvek porušenia podnikneme náležité kroky.

10. Schválenie politiky manažmentom

Táto politika bola hodnotená a schválená predstavenstvom spoločnosti 2. decembra 2019.
Táto smernica nadobúda platnosť dňom 02.12.2019