Dekra Slovensko
autokontrola baner

Testy autoservisov

Hodnotenie predajno-servisnej činnosti nestranným subjektom, určené importérom vozidiel, autorizovaným i neautorizovaným servisom (predajcom).

Testy predajných služieb

Overujú kvalitu služieb pri kúpe nového (jazdeného) vozidla, technickú i spoločenskú úroveň predávajúceho, rozsah ponuky a prostredie predajne. Súčasne je možné overiť kvalitu a úplnosť vykonávaných úkonov v rámci predpredajnej prípravy nového vozidla.

Testy servisných služieb

Poskytujú reálny obraz o dodržaní rozsahu a kvality pravidelnej servisnej prehliadky (opravy vozidla) v danom servise. Okrem subjektívneho posúdenia úspešnosti servisu pri odhaľovaní a odstraňovaní skutočných i nasimulovaných chýb na vozidle, zahŕňa test takisto zhodnotenie komunikačnej a dokumentačnej úrovne poskytovaných služieb očami bežného zákazníka. Testy kvality sa robia prostredníctvom reálnych zákazníkov, majiteľov vozidiel, ktorí sú ochotní spolupracovať, alebo sú testy realizované s využitím vozidiel objednávateľa.

Testy asistenčných služieb

Preverujú dostupnosť a celkovú úroveň služby, poskytovanej majiteľom vozidiel v prípade výskytu poruchy na ceste alebo inej udalosti, ktorá znemožňuje pokračovať v jazde. Test môže byť vykonaný i mimo bežnej pracovnej doby (večer, víkend).

Audit servisných a predajných štandardov

Umožňuje výrobcovi alebo dovozcovi rozhodovať o uzavretí predajnej alebo servisnej zmluvy s novým záujemcom alebo o jej predĺžení na základe kvalifikovaného stanoviska tretej strany, ktorá nie je zainteresovaná na výsledku auditu.

Kontakt:
Ing. Michal Marek
DEKRA Slovensko s.r.o.
Štúrova 149
949 01 Nitra

tel.: 037/652 35 05
mobil: 0911 155 122
e-mail: testy.sk@dekra.com