Dekra Slovensko

Znalecká organizácia

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.  

  
DEKRA Slovensko už od svojho vzniku v roku 1995 vykonáva expertíznu činnosť
v odbore cestná doprava. Znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava
sme s menšími prestávkami od roku 1998.
  
  
V súčasnosti vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť
v odbore 030000 – Cestná doprava v:
   
 • odvetví 030100 – Technický stav cestných vozidiel
 • odvetví 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel
 •    

  Sme členom Asociácie znalcov cestnej dopravy SR, ktorá združuje znalcov, znalecké
  organizácie a znalecké ústavy v tomto odbore v SR , prostredníctvom ktorej spolupra-
  cujeme s odborníkmi v cestnej doprave.
    
Hlavnou  pracovnou  náplňou  našich  znalcov  je  vypracovávať  znalecké  posudky,
expertízy a odborné vyjadrenia. Našimi klientmi sú štátne orgány (napr. orgány činné
v trestnom konaní, súdy a iné, napr. polícia SR). Časť klientov tvoria komerčné subje-
kty (napr.poisťovne,  leasingové spoločnosti,  importéri  vozidiel  rôznych  značiek,
dopravné spoločnosti, výrobcovia vozidiel a autoopravovne) a tiež súkromné osoby.
  

Na základe zápisu v zozname znalcov evidovanom na Ministerstve spravodlivosti SR sme oprávnení vykonávať nasledovné

ZNALECKÉ ÚKONY:

> Stanovenie hodnoty cestného vozidla - napr. pri odpredaji vozidla z majetku firmy, stanovenie hodnoty flotily vozidiel pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločností, pri nepeňažnom vklade do majetku spoločnosti, pri dedičskom konaní, alebo  pri vysporiadaní BSM  napr. po rozvodovom konaní (jedná sa o nepoškodené vozidlá, ale aj vozidlá v poškodenom stave).

> Stanovenie hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovenia výšky poistného plnenia po dopravnej nehode, alebo pri škodovej udalosti, ale aj pre vyradenie vozidla z majetku spoločnosti

> Stanovenie hodnoty ukradnutého vozidla - napr. pre poisťovne, súdy, políciu alebo aj súkromné osoby

> Stanovenie výšky škody na vozidle - napr. škody pri preprave vozidla k predajcovi (dealerovi)

> Určenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni

> Výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla

> Posúdenie technického stavu vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po vykonaní  opravy vozidla


  
Oddelenie znalectva - KONTAKT:  
  
znalec Ing. Martin Dieška                                                    Panónska cesta 47                                  e-mail: znalec@dekra.com                                  
znalec Ing. Marián Tallo                                                       851 04 Bratislava                                     tel.: 02 / 645 30 029