Dekra Slovensko
autokontrola baner

Znalecká organizácia

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.  

  
DEKRA Slovensko, už od svojho vzniku v roku 1995 ešte pod menom SLOVDEKRA, vykonáva súdno-znaleckú a expertíznu činnosť v odbore cestná doprava.  
  
V súčasnosti vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť
v odbore 030000 – Cestná doprava v:
   
 • odvetví 030100 – Technický stav cestných vozidiel
 • odvetví 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel
 •    

  Sme členom Asociácie znalcov cestnej dopravy SR, ktorá združuje znalcov, znalecké
  organizácie a znalecké ústavy v tomto odbore v SR , prostredníctvom ktorej spolupra-
  cujeme s odborníkmi v cestnej doprave.
    
Hlavnou  pracovnou  náplňou  našich  znalcov  je  vypracovávať  znalecké  posudky,
expertízy a odborné vyjadrenia. Zadávateľmi úloh pre vypracovanie znaleckých úkonov môžu byť napríklad štátne orgány, právnické osoby (napr. poisťovne,  leasingové spoločnosti,  importéri  vozidiel  rôznych  značiek, dopravné spoločnosti, výrobcovia vozidiel a autoopravovne) a tiež fyzické osoby.
  

Na základe zápisu v zozname znalcov evidovanom na Ministerstve spravodlivosti SR sme oprávnení vykonávať nasledovné

ZNALECKÉ ÚKONY:

> Zdokumentovanie technického stavu cestného vozidla - zhotovenie fotodokumentácie a spísanie zápisu o technickom stave vozidla.

> Stanovenie hodnoty cestného vozidla - napr. pri odpredaji vozidla z majetku firmy, stanovenie hodnoty flotily vozidiel pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločností, pri nepeňažnom vklade do majetku spoločnosti, pri dedičskom konaní, alebo  pri vysporiadaní BSM  napr. po rozvodovom konaní (jedná sa o nepoškodené vozidlá, ale aj vozidlá v poškodenom stave).

> Stanovenie hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovenia výšky poistného plnenia po dopravnej nehode, alebo pri škodovej udalosti, ale aj pre vyradenie vozidla z majetku spoločnosti

> Stanovenie hodnoty ukradnutého vozidla - napr. pre poisťovne, súdy, políciu alebo aj súkromné osoby

> Stanovenie výšky škody na vozidle - napr. škody pri preprave vozidla k predajcovi (dealerovi)

> Určenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni

> Výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla

> Posúdenie technického stavu vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po vykonaní  opravy vozidla


  
Oddelenie znalectva - KONTAKT:  
  
Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava 
   
 
Ak máte záujem o znalecký posudok, expertízu alebo konzultáciu, vyplňte prosím nasledujúci formulár a my vám odpovieme hneď ako to bude možné. 

Predbežný záujem o ZNALECKÝ POSUDOK

1. Údaje o objednávateľovi:


2. Požadovaná služba:

Stanovenie hodnoty cestného vozidla - napr. pri odpredaji vozidla z majetku firmy, stanovenie hodnoty flotily vozidiel pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločností, pri nepeňažnom vklade do majetku spoločnosti, pri dedičskom konaní, alebo pri vysporiadaní BSM  napr. po rozvodovom konaní (jedná sa o nepoškodené vozidlá, ale aj vozidlá v poškodenom stave).
Stanovenie hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovania výšky poistného plnenia po dopravnej nehode, alebo pri škodovej udalosti, ale aj pre vyradenie vozidla z majetku spoločnosti
Stanovenie hodnoty vozidla v prípade jeho krádeže - napr. pre, súdy, políciu, poisťovne alebo aj súkromné osoby
Stanovenie výšky škody na vozidle, výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla, respurčenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni
Posúdenie technického stavu vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po poruche, resp. po vykonaní opravy vozidla
Iné


3. Vozidlá:


4. Poznámka:


Oboznámil som sa so spracúvaním osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov: žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky, zodpovedanie žiadostí o informácie a iných žiadostí prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo telefonickej komunikácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné aj na www.dekra.sk, v časti Ochrana osobných údajov.


Koľko je ?