Inteligentné dopravné systémy: Spoločné pre všetkých

26. 1. 2024

Európska únia má v pláne urobiť dopravné systémy bezpečnejšie, udržateľnejšie a inteligentnejšie. Na dosiahnutie tohto cieľa prijala EÚ smernicu, ktorá stanoví jasné pravidlá. Zámerom európskej legislatívy je zjednotenie členských štátov pod jednotný dopravný systém.

Transformácia európskeho dopravného systému prostredníctvom Inteligentných dopravných systémov (ITS) smeruje k efektívnej, bezpečnej, udržateľnej, inteligentnej a odolnej mobilite. S novou smernicou (EÚ) 2023/2661, ktorá bola schválená 22. novembra 2023, chce Európska komisia vniesť nový podnet do záväzku transformácie jednotného dopravného systému v Európe a poskytnúť novým technológiám silný impulz. Inteligentné dopravné systémy a služby už začínajú prevládať vo väčšine členských štátov EÚ, ale pokiaľ ide o ich zavádzanie a implementáciu, mnoho krajín si ešte stále ide svojou vlastnou cestou. Stále je tiež veľa práce v oblasti dostupnosti dát, prístupu k dátam a výmeny dát v európskom priestore mobility. Znamená táto úplne nová smernica, že nastáva zlatá éra v riadení európskej dopravy?

Návrh modernej mobility vyžaduje obrovské množstvo dát

"Nová smernica predstavuje jasný záväzok k prepojenej, kooperatívnej, multimodálnej a automatizovanej mobilite," hovorí Thomas Jäger, Senior Vice President Global Connectivity Technologies v spoločnosti DEKRA. Kľúčovú úlohu pri implementácii zohráva zbieranie a spracovanie dát – a vo svete mobility, dopravy a logistiky je potrebné obrovské množstvo dát. V zásade každý členský štát Únie musí vytvoriť svoje vlastné databázy, ktoré poskytnú informácie o stave ciest a dopravy v príslušnej krajine. Ide o veci ako podmienky vstupu do tunelov a na mosty, obmedzenia rýchlosti či zákazy predbehnutia pre nákladné autá. Okrem toho budú k dispozícii informácie o infraštruktúre ciest, ako sú jednosmerné ulice a dopravné predpisy, informácie o uzávierkach ciest a pruhov, prácach na cestách a opatreniach na riadenie dopravy, ako aj o voľných parkovacích miestach pre nákladné autá na diaľniciach. V kategórii udalostí s vplyvom na bezpečnosť sú potrebné dynamické dáta, napríklad o ľuďoch a prekážkach na ceste, nezabezpečených miestach nehôd či vodičoch, ktorí idú v protismere.

Dostupnosť a autenticita dát sú rozhodujúce parametre

Požiadavky smernice sa netýkajú len získavania dát. Zavádza aj povinnosť jednotného zaobchádzania, ak krajina poskytuje príslušné údaje v digitálnej forme. Konkrétne to znamená, že údaje musia byť v rámci Únie pri realizovaní zmien v digitálnej podobe. Ochrana údajov a ochrana súkromia majú tiež vysokú prioritu. „Otázka toho, kto má prístup k akým údajom za akých podmienok, bude rozhodujúcim faktorom pri formovaní mobility budúcnosti," hovorí odborník z DEKRA Thomas Jäger. Relevancia údajov sa najlepšie ilustruje pozretím sa na funkciu a prevádzkový režim digitálnych dopravných systémov, ktoré majú umožniť plynulý pohyb dopravy a udržateľnú prepravu. Keď vozidlá a infraštruktúra komunikujú navzájom, efektívnosť a bezpečnosť systémov závisí od spracovania informácií o pozíciách, rýchlostiach a smeroch pohybu detegovaných vozidiel. Je tiež logické, že táto závislosť sa zvyšuje s vyšším stupňom automatizácie. Tu prichádza do hry kvalita údajov: „Systémy môžu pracovať bezpečne len v prípade, že spoľahlivosť, presnosť a dostupnosť informácií sú zaručené. Ak údajom chýba potrebná autentickosť a integrita, môže to mať vážne dôsledky pre bezpečnosť cestnej premávky," vysvetľuje Thomas Jäger.

Zákonodarcovia EÚ stanovili štyri vysoko prioritné oblasti pre implementáciu

Tak kam smeruje cesta v oblasti Inteligentných dopravných systémov (ITS)? Je úplne jasné, že údaje a súvisiace služby nemôžu byť dostupné zo dňa na deň naprieč celou európskou cestnou sieťou, na diaľniciach a rýchlostných cestách, a vo veľkých mestách. Smernica stanovuje pragmatické riešenie. Jej špecifikácie a normy majú byť implementované čo najrýchlejšie v štyroch prioritných oblastiach. Tieto sú informácie a mobilita, cestovanie, doprava a riadenie dopravy, bezpečnosť ciest a taktiež prepojená a automatizovaná mobilita.
Teraz sú na ťahu členské štáty EÚ. Do 21. marca 2025 musia oznámiť Európskej komisii, ako majú v úmysle postupovať so smernicou.
Tri otázky pre Thomasa Jägera

Thomas Jäger je Senior Vice President Global Connectivity Technologies v spoločnosti DEKRA.

Nová smernica EÚ sa zaväzuje k vytvoreniu štandardizovaného a digitálneho európskeho dopravného systému. Akú úlohu zohrala expertná organizácia DEKRA?

DEKRA zoskupuje mnoho tém súvisiacich s inteligentnými dopravnými systémami. Preto sme tiež zapojení ako členovia verejno-súkromného partnerstva organizácie ERTICO - ITS Europe v Bruseli, ktorá pracuje na rozvoji noriem v dopravnom sektore viac ako 30 rokov. DEKRA prispieva rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti bezpečnosti ciest, automatizácie, eMobility, konektivity, veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie (AI), udržateľnosti a funkčnej bezpečnosti. Sám som bol dva a pol roka členom predstavenstva ITS Europe a od leta 2023 som vedúci skupiny pre stratégiu ITS. ITS Europe má kľúčovú výhodu v tom, že veľmi úzko spolupracuje s Európskou komisiou a je tiež významným partnerom politikov ako poradný inštitút pre EÚ. V tomto ohľade možno povedať, že odborné znalosti DEKRA boli do určitej miery začlenené prostredníctvom ITS Europe do legislatívneho procesu EÚ.

Ste spokojný s novou smernicou?

Smernica je nepochybne významným krokom, ktorý odstraňuje mnohé nedostatky staršej smernice z roku 2010. Opisuje rozšírený rámec pre rôzne oblasti činnosti, o ktorých sa v súčasnosti rozhoduje. Pokiaľ ide napríklad o technológiu, legislatíva využíva prístup, ktorý na rozdiel od pôvodnej smernice o IDS uznáva evolučnú povahu technológie. Teraz je to všetko o vykonávaní a implementácii smernice. Nebude to však ľahká úloha – bude si to vyžadovať veľké úsilie na európskej úrovni, ale aj zo strany jednotlivých členských krajín.

Poďme sa baviť o bezpečnosti premávky: Aký je postoj smernice ku konektivite v cestnej premávke?

Kombinácia technológie konektivity so systémami ADAS môže v prípade implementácie systémov v budúcnosti viesť k výraznému zvýšeniu bezpečnosti premávky. Smernica jednoznačne podporuje a umožňuje vytváranie sietí v inteligentnom dopravnom systéme. Konkrétnym príkladom je komunikácia medzi vozidlami a infraštruktúrou. Smernica tu zámerne zaujíma technologicky neutrálny postoj. Kooperatívne inteligentné dopravné systémy preto nemusia byť založené na jedinom systéme. Skôr si možno predstaviť, že pri implementácii bude hrať úlohu viacero systémov a technológií – vždy za predpokladu, že technológie zaručia interoperabilitu.