Národná asociácia STK reaguje na dlhé čakacie lehoty pri STK

07. 2. 2022

Opatrenia na zrýchlenie technickej a emisnej kontroly áut

Bratislava, 10.6.2019

Národná asociácia STK reaguje na dlhé čakacie lehoty na vykonanie technickej a emisnej kontroly áut a v rámci pripomienkového konania k novele zákona č​.106/2018 Z​.z​. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke predstavilo Ministerstvu dopravy a výstavby SR zoznam konkrétnych opatrení vychádzajúcich z praxe. Jednotlivé opatrenia vychádzajú v ústrety občanom-motoristom a majú za cieľ zvýšiť dennú kapacitu staníc, zabezpečiť dostatok kvalifikovaných technikov, a tak výrazne urýchliť kontroly STK a EK na Slovensku.

Opatrenia na zvýšenie dennej kapacity staníc:

 • 1. Zrušiť povinnosť, aby pri vykonávaní technickej kontroly vozidla museli byť v stanici technickej kontroly prítomní dvaja technici– stačí jeden.
 • 2. Zaviesť možnosť flexibilného dočasného presunu technika tam, kde je aktuálne kvôli vyťaženosti najviac potrebný.
 • 3. Umožniť vykonanie administratívnej emisnej kontroly bez nutnosti vjazdu do haly stanice
 • 4. Zrušiť vydávanie nálepiek a osvedčenia o kontrole technického stavu
 • 5. Zrušiť povinnosť jediného vozidla na stojisku emisnej kontroly (ide o najväčšie spomalenie na linke, nemôže sa začať nasledujúca EK, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej EK).
 • 6. Zrušiť zákaz križovania vozidiel na dvoj- a viaclinkových pracoviskách.
 • 7. Zrušiť kontrolu brzdnej kvapaliny.
 • 8. Vzhľadom na to, že najdlhšie čakacie lehoty sú opakovane v apríli/máji (najviac ľudí kupuje autá na jar), navrhujeme zaviesť nové riešenia v podobe presunu termínov do iných mesiacov:
  • a. keďže najviac vozidiel je v kategóriách M1 a N1, navrhujeme v zákone upraviť, aby bol interval kontrol pre tieto najväčšie kategórie rozdielny.
  • b. jednorazovo presunúť určité kategórie vozidiel s aprílovým a májovým termínom na iné obdobie.
  • c. umožniť udržanie pôvodnej platnosti - ak vodič príde napr. o 2 mesiace skôr (maximálne však 3 mesiace) neskráti sa mu doba platnej STK, ale ostane v pôvodnom intervale.

Opatrenia na zvýšenie počtu dostupných a kvalifikovaných technikov

 • 9. Zrušiť povinnosť, aby musel mať technik vodičské oprávnenie na všetky kategórie vozidiel.
 • 10. Umožniť viacnásobné opakovanie skúšky pre technikov po jej neúspešnom zložení.
 • 11. Zaviesť systém trestných bodov pri porušení povinností technika, ktorý dokáže zohľadniť úmysel pochybenia.
 • 12. Znížiť výšku maximálnych pokút za jednotlivé kategórie pre technikov.
 • 13. Uvoľniť posudzovanie praxe, napr. v prípade bývalých vodičov MKD s dlhoročnými skúsenosťami.
 • 14. Povoliť používanie literatúry pri skúškach technikov tak ako v iných odvetviach.
 • 15. Zaviesť systémy zabraňujúce nesprávnemu hodnoteniu.

Doplňujúce opatrenia v prospech občanov-motoristov

 • 16. Umožniť občanom-motoristom drobné nastavenia a opravy počas technickej kontroly (výmena žiariviek, doplnenie prevádzkových kvapalín, nastavenie voľnobežných otáčok, a pod.)
 • 17. Predĺžiť lehotu povinnosti podrobiť sa technickej alebo emisnej kontrole po prihlásení vozidla do evidencie zo 7 na 15 dní

Národná asociácia STK

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 56 prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol v 67-tich staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky.
Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol.