Riziko „počítačov na kolesách“ by sa nemalo podceňovať

02. 3. 2022
Hlavné slová pre vývoj automobilovej technológie v nasledujúcich rokoch sú: Prepojiteľnosť a Automatizácia. „Na zaistenie bezpečnosti na cestách v budúcnosti bude nevyhnutné, aby tieto funkcie na vozidle poskytovali trvalú funkčnú spoľahlivosť. Budú musieť byť riadne skontrolované nezávislými organizáciami, aby sa zabezpečilo, že tomu tak je“, vysvetlil na konferencii Auto Motor und Sport 2020 generálny riaditeľ DEKRA Stefan Kölbl. Kölbl na tomto online podujatí vyzval na legálne kontrolovaný prístup k údajom o vozidlách, ktoré sa týkajú bezpečnosti a životného prostredia.
Spoločnej diskusie za okrúhlym stolom s názvom „Komu patria údaje o vozidle?“ sa spolu s Kölblom zúčastnili Karsten Schulze, viceprezident nemeckého automobilového klubu ADA, a Dr. Jörg Rheinländer, člen predstavenstva poisťovacej spoločnosti HUK-Coburg. Účastníci sa jednomyseľne domnievali, že údaje o vozidle patria predovšetkým vlastníkovi alebo užívateľovi vozidla a iba ten by mal mať právomoc rozhodovať o tom, komu a k akým údajom poskytne prístup. Generálny riaditeľ DEKRA sa však domnieva, že všeobecné inšpekcie (ako vykonávatelia verejnej služby) by mali byť výnimkou z pravidla. „Nie je možné, aby prístup k údajom pre inšpekciu bol podmienený súhlasom majiteľa vozidla, je potrebné však zaviesť súbor jasných právnych predpisov,“ uviedol Kölbl.

Aktualizácia môže zmeniť vozidlo za noc

Výzva na prístup k údajom sa týka iba relatívne malého percenta údajov o vozidle, ktoré sú dôležité pre vykonanie všeobecnej kontroly. Týka sa to aj verzií softvéru. „Aktualizácie prostredníctvom berdrôtovej siete znamenajú, že vozidlo sa dnes môže líšiť od toho, aké bolo včera. Takže v strednodobom horizonte už nebude stačiť kontrola stavu vozidla každé dva roky, ale bude sa musieť vykonávať podľa potreby,“ uviedol generálny riaditeľ DEKRA.
Ďalej tvrdí, že k tomu, aby nezávislá organizácia mohla kedykoľvek skontrolovať údaje týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia či neobsahujú chyby, poruchy alebo manipulácie a vykonávať tak objektívnu kontrolu, potrebujú tieto organizácie priamy, nefiltrovaný a nediskriminačný prístup ku konkrétnym údajom o vozidle.

Model dôveryhodného centra

To by bolo možné pomocou modelu dôveryhodného centra, ktoré bude pôsobiť ako nezávislý orgán v mene štátu. Centrum by umožnilo orgánom, inšpekčným organizáciám a iným oprávneným subjektom bezpečný a rovnaký prístup k príslušným údajom o automatizovaných a pripojených vozidlách. Takéto dôveryhodné centrum by bolo zárukou, že údaje sú pravé a úplné. Kölbl zároveň dodáva, že by šlo iba o také údaje o vozidle, ktoré sa týkajú bezpečnosti a životného prostredia a ktoré budú takto označené v procese typového schvaľovania vozidla.

„Počítač na kolesách“ predstavuje riziko

Obraz automobilu budúcnosti ako „počítača na kolesách“ prestavuje podľa generálneho riaditeľa DEKRA riziko bagatelizácie problému. Verí, že takéto vozidlá môžu po novom predstavovať úplne nový druh rizika: „Keď dôjde k poruche počítača, zvyčajne ho reštartujeme – a väčšinou sa všetko vráti do normálu. Ale keď tento počítač váži viac ako tonu a pohybuje sa rýchlosťou 50 km/h, slovo zrážka by mohlo nadobudnúť úplne iný význam.“
Je pravdou, že asistenčné systémy vodiča a automatizované funkcie ponúkajú značný potenciál na predchádzanie alebo zmiernenie nehôd. Tento potenciál však môžu naplniť iba vtedy, ak budú spoľahlivo fungovať počas celej životnosti vozidla. O to dôležitejšie je to v prípade, že zámerom budúcnosti je úplne vylúčiť človeka ako alternatívu pri riadení vozidla. Aj keď je veľa nehôd spôsobených ľudskou chybou, ľudia sú svojou reakciou na dopravnú situáciu taktiež schopní vyhnúť sa kritickým incidentom. Ak teda ľudia v budúcnosti už nebudú mať v systéme úlohu, musí byť táto technológia ešte spoľahlivejšia a mala by podliehať nezávislej kontrole.