Dekra Slovensko
autokontrola baner

Sociálne štandardy DEKRA

Keď sa povie udržateľnosť, väčšina ľudí si predstaví ochranu životného prostredia či využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako dôležité sú však okrem toho aj ďalšie dva piliere – sociálna a ekonomická udržateľnosť. Pre spoločnosti je totiž čoraz dôležitejšia nielen ochrana životného prostredia, ale aj spoločenská zodpovednosť. Iba ak splníme ekologické, ekonomické - a tiež sociálne - požiadavky, môžeme zostať dlhodobo konkurencieschopní. Naše činnosti preto musia byť nielen ekonomické, ale aj ekologicky a spoločensky prijateľné.

Preto boli okrem opatrení v oblasti environmentálnej udržateľnosti a nákladovej efektívnosti vypracované v našej spoločnosti aj sociálne normy, tzv. Sociálne štandardy DEKRA (DEKRA Social Standards).

V spoločnosti DEKRA ako medzinárodnej skupine si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť voči našim zamestnancom a spoločnosti. Rešpektujeme a oceňujeme kultúrnu, sociálnu, politickú, právnu a národnú rozmanitosť našich pracovníkov, krajín a spoločností, v ktorých pôsobíme ako partner. V rámci našej spoločnosti aj v dodávateľskom reťazci sa spoločnosť DEKRA zaväzuje presadzovať dodržiavanie medzinárodne platných pravidiel na ochranu ľudských práv a sociálnych štandardov, ako sú usmernenia a normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN) a Európske dohovory o ľudských právach (ECHR).

DEKRA sa zaväzuje dodržiavať tieto zásady založené na štandardoch ILO:

  • DEKRA netoleruje žiadnu formu diskriminácie alebo znevýhodňovania na základe pohlavia, veku, pôvodu, rasy, farby pleti, národnosti, náboženského alebo politického presvedčenia, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia. DEKRA je pevne odhodlaná podporovať rovnaké príležitosti. DEKRA je proti všetkým formám nátlaku, fyzickým trestom a iným formám neprípustného zastrašovania a požaduje, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo s úctou. (Dohovory ILO č. 100, 111, 159).
  • DEKRA vyžaduje, aby boli zaistené bezpečné a zdravé pracovné podmienky a aby boli dodržané aspoň príslušné národné normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. (Dohovor ILO č. 155).
  • DEKRA sa zaviazala zakázať všetky formy nútenej práce, otroctva a obchodovania s ľuďmi a podporuje boj proti nim. (Dohovory ILO č. 29, 105).
  • DEKRA odmieta detskú prácu a požaduje dodržiavanie minimálneho veku pre prijatie do zamestnania v súlade s príslušnými národnými ustanoveniami a vylúčenie z akejkoľvek formy vykorisťujúcej detskej práce. (Dohovory ILO č. 79, 138, 142, 182).
  • Spoločnosť DEKRA sa zaväzuje k právu na primeranú odmenu, ktorá je založená na platných právnych predpisoch a príslušnom národnom trhu práce a usiluje sa zabezpečiť dodržiavanie príslušných vnútroštátnych predpisov o pracovnom čase a pravidelnej platenej dovolenke. (Dohovory ILO č. 1, 14, 26, 131).
  • DEKRA podporuje právo na slobodu prejavu a súkromie. DEKRA uznáva príslušné právne predpisy týkajúce sa slobody združovania, spolurozhodovania a spolupráce so zástupcami zamestnancov.
  • Spoločnosť DEKRA sa zaviazala chrániť svojich zamestnancov a spoločnosti, v ktorých pôsobí, pred znečistením životného prostredia a škodlivými emisiami.

Efektívnosť našich štandardov, procesov a opatrení sa monitoruje prostredníctvom skúmania interného rizika a pravidelných dotazov a analýz tohto rizika. Jedným z nástrojov monitorovania sú aj audity založené na dopyte alebo možných rizikách ako súčasť interných auditov udržateľnosti.

V prípade sťažností a podozrení, ktoré súvisia so sociálnymi štandardmi a ľudskými právami, môžu dotknutí zamestnanci, obchodní partneri alebo iné zainteresované strany otvorene alebo anonymne kontaktovať príslušný úrad pre kontrolu súladu s všeobecne platnými pravidlami.

DEKRA nasleduje a dodržiava Kódex udržateľnosti a podáva správy podľa svojich kritérií týkajúcich sa sociálnych štandardov a ľudských práv. Podporujeme tiež ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN v rámci sociálnych noriem a ľudských práv a snažíme sa každodennou prácou prispievať k ich dosahovaniu. Napríklad prostredníctvom našich odborných služieb pre bezpečnosť podľa SDG3 (Sustainable Development Goal 3): Dobré zdravie a pohoda.

Trvalá udržateľnosť je v súlade s našou firemnou víziou byť „globálnym partnerom pre bezpečný svet“. Sme presvedčení, že bezpečnosť je základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, hospodárstva a životného prostredia.

Sociálne normy DEKRA sú záväzné pre celú skupinu, teda aj pre naše slovenské pobočky. Každý nás môže v tejto dôležitej otázke aktívne podporovať. Existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o sociálne štandardy vo vašom pracovnom prostredí? Ak máte nejaké nápady, pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás na adrese sustainability@dekra.com.